Begrippenlijst
Belastingvrije som
Elke belastingplichtige heeft recht op een belastingvrij gedeelte van zijn inkomen: een gedeelte van het belastbaar inkomen dat niet belast wordt. De belastingvrije som verhoogt naargelang van de gezinssituatie.
Domicilie
De plaats waar je je hoofdverblijfplaats hebt, je wettige woonplaats, aangegeven bij de bevolkingsdienst van je gemeente.
Dringende voorlopige maatregelen
Maatregelen die de vrederechter kan opleggen tijdens het huwelijk of de wettelijke samenwoning als een echtgenoot zijn plicht verzuimt of als de verstandhouding tussen beide partners verstoord is. De maatregelen kunnen gaan over de persoon, het levensonderhoud en de goederen van de partners en kinderen.
Feitelijke scheiding
Toestand waarbij de echtgenoten niet meer samenwonen, maar waarbij het huwelijk wel nog blijft bestaan. Ze komen hun samenwoningsplicht dus niet na. Het gaat hierbij niet om een echtgenoot die bijvoorbeeld tijdelijk in het buitenland verblijft om beroepsredenen.
Gemeenschappelijk vermogen
In het wettelijke stelsel, goederen en schulden die gemeenschappelijk zijn aan beide echtgenoten, zoals lonen, inkomsten uit eigen goederen en goederen waarvan niet bewezen kan worden dat ze aan een van beide toebehoren.
Inkorting
Het (gedeeltelijk) tenietdoen van legaten en schenkingen wanneer dat nodig is om aan een erfgenaam zijn voorbehouden erfdeel te kunnen uitkeren.
Legaat
Testamentaire beschikking waarbij de erflater aan een persoon geld of goederen geeft.
Loopbaanonderbreking/tijdskrediet
Gedeeltelijke of volledige onderbreking van de arbeidsprestaties gedurende een bepaalde tijd, onder bepaalde voorwaarden. Dat kan om om het even welke reden of bijvoorbeeld ook als ouderschapsverlof.
Natrekking
Manier om eigenaar te worden die erin bestaat dat de eigendom van een roerende of onroerende zaak recht geeft op al wat zij voortbrengt. Voorbeeld: recht van natrekking op onroerend goed: de eigenaar van de grond wordt verondersteld ook eigenaar te zijn van de gebouwen die op die grond staan.
Onverdeeldheid
Mede-eigendom.
RVA
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening is een openbare instelling van Sociale Zekerheid. De RVA is verantwoordelijk voor één van de basissectoren van de Sociale Zekerheid. Houdt zich bezig met werkloosheidsverzekering, tewerkstellingsmaatregelen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet.
Samenlevingscontract
Twee mensen die – al dan niet wettelijk – samenwonen, kunnen specifieke voorwaarden van het samenwonen regelen in een samenlevingscontract. Dat is echter niet verplicht. Wie wettelijk samenwoont, moet het samenlevingscontract laten bekrachtigen door een notaris, voor feitelijk samenwonenden kan dat ook elders.
Tontine
Een clausule die de notaris kan opnemen in de akte van aankoop van een onroerend goed. De clausule houdt in dat je aan de verkoop twee voorwaarden verbindt. 1. Elk koopt zijn deel onder de ontbindende voorwaarde dat hij zou overlijden. Dat betekent dat als jij het eerst sterft, de koop wat jou betreft wordt ontbonden. De andere partner wordt verondersteld van bij aanvang alleen de volledige eigenaar van het huis geweest te zijn. 2. Elke partner koopt het hele huis onder de opschortende voorwaarde dat hij als laatste overlijdt. Dat betekent dat als jij overleeft, de voorwaarde vervuld is en je automatisch eigenaar wordt van het hele huis. Zolang de ontbindende en opschortende voorwaarden niet in vervulling gaan, is het huis in een gewone mede-eigendom van beide partners. Als een partner overlijdt, zal de andere op het deel van de overledene de registratierechten die gelden bij verkoop moeten betalen.
Vereffening-verdeling
Operatie waarbij de baten en de lasten van het gemeenschappelijk vermogen (boekhoudkundig) worden verrekend en verdeeld onder beide echtgenoten.
Vruchtgebruik
Zakelijk recht om het goed van een ander te gebruiken en de vruchten daarvan te genieten, alsof men zelf eigenaar daarvan was.
Bronnen: www.belgium.be, De Valcks juridisch woordenboek, Je rechten bij erfenis (Liliane Versluys), www.notaris.be, Van Dale elektronisch woordenboek, www.rva.be, www.belgopocket.be.