Download PDF
Kindje kopen
samenwonen
Hoe wordt de biologische vader ook officieel de vader van het kind?
Zowel bij feitelijk als wettelijk samenwonenden is de biologische vader niet automatisch officieel de vader van het kind. Mark moet het kind erkennen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Als hij dat niet doet, kan Roos aan de rechtbank vragen het vaderschap vast te stellen. Bij een homoseksueel of lesbisch koppel moet de andere partner het kind adopteren om officieel meevader of meemoeder te worden. Opgelet: er is een wetsvoorstel ingediend om die procedure te vereenvoudigen.
Ouderlijk gezag
Voor een kind maakt het niet uit of het geboren is binnen of buiten een huwelijk. Zodra de afstamming tussen het kind en zijn ouders officieel vaststaat op de burgerlijke stand, oefenen beide ouders in principe samen het ouderlijk gezag uit over dat kind. Dat betekent dat Mark en Roos allebei moeten instaan voor o.a. het onderhoud, de opvoeding en verzorging van het kind, dat zij samen moeten beslissen of het kind gedoopt wordt, naar welke school het zal gaan en welke vrijetijdsbesteding het mag hebben. Ouders en kinderen hebben recht op elkaars erfenis.
Sociale voordelen
Met een kind ten laste verhoogt de belastingvrije som van Mark en Roos, zolang hun kind ‘daadwerkelijk en op duurzame wijze’ met hen samenwoont. Een kind dat op kot gaat en dus tijdelijk niet meer met hen samenwoont, is wel nog steeds ten laste. Dat kind mag ook een beperkt bedrag aan ‘nettobestaansmiddelen’ hebben. Dat betekent dat het kind vakantiewerk mag doen en daarvoor een loon mag ontvangen, maar dat dat loon niet hoger mag zijn dan een bepaald bedrag. Dat bedrag ligt hoger als Mark en Roos feitelijk samenwonen dan wanneer ze wettelijk samenwonen. Afhankelijk van hoeveel kinderen Mark en Roos ten laste hebben, verhoogt hun belastingvrije som met een bepaald bedrag, van 1 490 euro voor één kind tot 13 860 euro voor vier kinderen.
Opgelet: als twee personen feitelijk samenwonen worden zij belast als ‘alleenstaande’. Als je wettelijk samenwoont of getrouwd bent, word je samen met je wettelijk samenwonende partner of je echtgenoot belast.
Mark en Roos kunnen kinderbijslag genieten. Die moet Mark aanvragen bij het kinderbijslagfonds van zijn werkgever. Als Mark niet werkt, moet Roos de bijslag aanvragen. Bij ouders van hetzelfde geslacht heeft de oudste voorrang. Het bedrag van die bijslag hangt af van het aantal kinderen.
Ouders gescheiden?
Als Mark en Roos hun relatie beëindigen, moeten zij beslissen waar hun kind zal verblijven. Of zij samenwoonden of getrouwd waren, heeft daarop geen enkele impact. Dezelfde regels zijn van toepassing. Mark en Roos kunnen samen beslissen voor welke verblijfsregeling zij kiezen. Zo kan het kind afwisselend bij Mark en Roos wonen, of enkel een weekend om de twee weken naar de andere ouder gaan, …. Alles is mogelijk. Als Mark en Roos het daarover niet eens raken, oordeelt de rechter, rekening houdend met de concrete omstandigheden van de zaak en het belang van de kinderen en de ouders. Als een van hen om een zogenaamde ‘gelijkmatig verdeelde huisvesting’ (dat betekent dat het kind in principe 50% van de tijd bij Mark blijft en 50% bij Roos) verzoekt, dan moet de rechter eerst die mogelijkheid onderzoeken.
Als Mark en Roos gescheiden leven, heeft hun kind recht op een onderhoudsbijdrage, te betalen door de ouder bij wie het niet zijn hoofdverblijf heeft. Als het kind hoofdzakelijk bij Mark woont, dan zal Roos een onderhoudsbijdrage moeten betalen. Blijft het kind evenveel bij Mark als bij Roos, en ligt hun inkomen ongeveer gelijk, dan is er meestal geen onderhoudsbijdrage.